Honorary Chairs

Ying-Chi Chen, Dean of College of Innovation Design, Chihlee University of Technology
Tao-I Shu, Chairman of Taiwan Association of Digital Media Design

 

Steering Committee

Nien-Tsan Wang, Yu-Xing Zhang, Jing-Wei Liu, Wen-Chia Wang

 

Program Committee

Alan Chiou, Cha-Lin Liu, Chao-Ming Wang, Cheng-Kun Hsu, Chun-Chun Hou, Chung-Hua Chu, Jun-Hong Chen, Kuan-Chun Chen, Kuo-Kuang Fan, Liang-Yin Kuo, Ming-Hsin Tsai, Nien-Tsan Wang, Pey-Chwen Lin, Sheng Hsiung Liu, Sheng-Min Hsieh, Shu-Ling Lai, Shyh-Bao Chiang, Sou-Chen Lee, Tao-I HSU, Teng-Wen Chang, Tzu-Wei Tsai, Wu-Haw Jue, Xiang-Cheng Tang, Yi-Chen Hsu, Yu-Horng Chen, Yung-Hsun Cheng

 

Reviewers (Reviewer's guide)

Shyh-Bao Chiang, Xiang-Cheng Tang, Yu-Xing Zhang, Yu-Horng Chen, Kuo-Kuang Fan, Wu-Haw Jue, Hui-Hsia Chen, Yi-Hsuan Chen, Sue-Fen Huang, Wen-Hao Yang, Jing-Wei Liu, Chung-Ho Su, Cha-Lin Liu, Tsai-Shin Fong, Tzu-Chih Chung, Sheng-Kai Yin, Hsi-Hsun Yang, Shiau-Shiuan Wang, Sheng-Hsiung Liu, Ching-Yu Yang, Ching-Yueh Tseng, Tsan-Ching Kang, Chien-Wen Chen, Zheng-Ming Yi, Chang-Ching Tsai, Shih-Nung Chen, Chien-Wen Lin, Yi-Chen Hsu, Rong-Chi Chang, Pai-Shan Pa, Wen-Chia Wang, Huang, Cheng-Hung, Yi-Ping Wang, Kuang-Chung Hao, Shih-Yuan Liu, Kuan-Chun Chen, Syang-Lyan Li, Chao-Ming Wang, Chun-Hung Liu, Sou-Chen Lee, Sy-Yi Tzeng, Kuang-Yi Fan, Pei-Fen Wu, Shian-Shi Chen, Kun-Hung Cheng, Yi-Min Xie, Cheng-Kun Hsu, Yi-Chou Tsai, Chao-Hua Wang, Chung-Jung Wu, Yi-Hui Liu, Shang-Te Tsai

 

Team

Exhibition: Jing-Wei Liu
Design: Wen-Chia Wang (Director), 簡翊真, 葉純琳